UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts of andere zorgprofessionals.

Wij waarborgen uw privacy. Dit betekent onder meer dat wij:

* zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
* ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut hebben wij als Checkpoint4U als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

* dit dossier is opgesloten in een dossiervorm met wachtwoord.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet en op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

* uw naam, adres en woonplaats
* de datum van de behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘ natuurgeneeskundig consult’
* kosten van het consult